Statut

 

Statut

Rady Niepełnosprawnych Studentów

Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1

Rada Niepełnosprawnych Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz niniejszego statutu. Jest organizacją studencką noszącą nazwę „Rada Niepełnosprawnych Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego”, zwana dalej Radą.

2

Siedzibą Rady jest Uniwersytet Zielonogórski, al. Wojska Polskiego 69,

65-764 Zielona Góra.

3

Działalność Rady opiera się na bezinteresownej aktywności jego członków.

II CELE I ZADANIA RADY

4

Celem działalności Rady Niepełnosprawnych Studentów jest reprezentowanie interesów studentów niepełnosprawnych, wyrównywanie szans i pomoc osobom niepełnosprawnym studiującym na Uniwersytecie Zielonogórskim poprzez prowadzenie działań z zakresu rehabilitacji integracji, społecznej i działalności informacyjnej.

5

Do zadań Rady Niepełnosprawnych Studentów należy:

działanie na rzecz rozwoju studenckiego ruchu integracyjnego, poprzez organizowanie, wspieranie i propagowanie osób niepełnosprawnych,

organizowanie spotkań, zebrań, seminariów o charakterze naukowo – dydaktycznym oraz warsztatowym,

współpraca z: organami władz UZ, kołami naukowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz edukacji, opieki, wychowania i pomocy osobom jej potrzebującym, rodzinami dzieci specjalnej troski, zrzeszeniami i organizacjami studentów niepełnosprawnych na innych uczelniach,

inspirowanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów studentów niepełnosprawnych i upowszechnianie wiedzy o nich,

zbieranie przepisów i norm prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych, obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej.

6

Swoje zadania Rada realizuje przede wszystkim poprzez:

usuwanie barier mentalnych, współpracując tym zakresie z Pełnomocnikiem ds. Niepełnosprawnych Studentów, organami władz UZ oraz innymi organami i instytucjami zajmującymi się problematyką osób niepełnosprawnych,

stały kontakt z niepełnosprawnymi studentami oraz opiekę nad potrzebującymi studentami niepełnosprawnymi,

zgłaszanie do Parlamentu Studenckiego UZ wniosków uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,

działania naukowe (podejmowanie badań empirycznych, organizowanie odczytów, szkoleń, dyskusji, zebrań, konferencji, seminariów, sesji naukowych, spotkań z ciekawymi ludźmi),

organizowanie wyjazdów, wyjść (kontakt z osobami niepełnosprawnymi, chorymi, potrzebującymi pomocy),

organizowanie imprez o charakterze integracyjnym,

współorganizowanie z uczelniami obozów integracyjnych dla niepełnosprawnych studentów,

zachęcanie do podejmowania studiów osób niepełnosprawnych przez kontakty osobiste, wyjazdy członka i/lub przedstawiciela Rady do ośrodków szkolno – wychowawczych, szkół średnich integracyjnych; kontakt korespondencyjny z placówkami, w których kształcą się osoby niepełnosprawne,

prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie publikacji specjalistycznych, propagowania doświadczeń Rady, opracowań własnych,

ekspozycję w ramach Dni Otwartych UZ.

III PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY

7

Członkami Rady mogą zostać studenci studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych.

8

Przyjęcie do Rady następuje w formie uchwały, po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji i zaakceptowaniu przez Zarząd Rady.

9

Walne Zgromadzenie członków i Zarządu może nadać honorowe członkostwo
Rady: studentowi lub pracownikowi naukowemu.

10

Wniosek w sprawie członkostwa honorowego może złożyć każdy członek Rady. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie członków Rady.

11

Honorowi członkowie nie posiadają praw wyborczych.

12

Członek zwyczajny Rady ma prawo:

brać udział w działalności Rady,

uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu członków Rady, posiadając czynne i
bierne prawo wyborcze,

korzystać z praw wynikających ze Statutu oraz określonych w uchwałach
Zarządu,

uzyskiwać informacje na temat działalności Zarządu,

poddać wniosek pod głosowanie członków.

13

Członkowie Rady mają obowiązek:

uczestniczyć w działalności Rady,

przestrzegać i realizować Statut oraz uchwały i zarządzenia władz Rady,

dbać o wysoki poziom naukowo-badawczy podejmowanych działań,

przestrzegać norm etyki i zdrowego rozsądku.

14

Utrata praw członkowskich następuje przez:

wystąpienie z Rady na podstawie pisemnego oświadczenia,

wykreślenie uchwałą Zarządu Rady (od takiej uchwały przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia),

wykluczenie uchwałą Zarządu Rady (członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia),

ukończenie studiów uniwersyteckich,

podjęcie uchwały w tej sprawie przez Walne Zgromadzenie.

IV ORGANY RADY

15

Organami Rady są:

Walne Zgromadzenie Członków Rady,

Zarząd Rady.

16

Najwyższą władzą Rady jest Walne Zgromadzenie Członków

Walne Zgromadzenie Członków wybiera Zarząd Rady,

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Rady, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Rady zawiadamia członków na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia obrad.

18

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje minimum 2 zwyczajnych członków Rady i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

19

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:

z własnej inicjatywy,

na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Rady.

20

W Walnym Zgromadzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie Rady oraz członkowie Zarządu Rady.

21

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady, członkowie Zarządu Rady oraz zaproszeni goście.

22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia członków Rady należy:

ustalenie głównych kierunków działania Rady,

wybór i odwołanie członków Zarządu Rady,

udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Rady,

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Rady,

uchwalanie zmian Statutu Rady,

podjęcie uchwały o rozwiązaniu Rady,

podejmowanie uchwał w sprawach istotnych dla Rady.

23

Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności nie mniej niż 1/2 członków Rady. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

24

Wyboru zarządu Rady dokonuje się na Walnym Zgromadzeniu zwołanym przez ustępujący Zarząd, w wyborach tajnych.

25

Kadencja Zarządu rady trwa dwa lata od daty wyboru.

26

Zarząd Rady składa się z 3 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie i jest organem wykonawczym Rady. Liczba członków Zarządu jest nieparzysta. Przewodniczącego Zarządu Rady i Wiceprzewodniczącego Zarządu Rady powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, a Przewodniczący z grona Zarządu wybiera Sekretarza. Funkcje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza mogą być pełnione jedynie przez osoby wybrane do Zarządu Rady na Walnym Zgromadzeniu Członków. W razie zmniejszenia się składu Zarządu Rady, w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji lub w drodze głosowania. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę Zarządu Rady.

27

Zarząd składa się z:

Przewodniczącego,

Wiceprzewodniczącego,

Sekretarza.

28

Do kompetencji Zarządu należy:

reprezentowanie Rady na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

kierowanie działalnością Rady zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia,

składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zgromadzeniu oraz rocznego sprawozdania z działalności Rady.

29

Podział kompetencji i zakres obowiązków wśród członków Zarządu następuje na drodze ustaleń wewnętrznych.                                                          

30

Opiekunem Rady może być pracownik naukowo-dydaktyczny UZ rekomendowany przez Rektora, Prorektora ds. Studenckich lub Pełnomocnika ds. Niepełnosprawnych Studentów.

31

Do kompetencji opiekuna Rady:

zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Radę oraz merytoryczna pomoc w ich realizacji,

zatwierdzanie planów pracy sekcji Rady,

pomoc w organizacji wolontariatu,

rozstrzyganie sporów członkowskich,

reprezentowanie Rady poza UZ,

zatwierdzanie wydatków przeznaczonych na realizację zadań Rady.

32

W ramach Rady mogą być powoływane sekcje.

33

Sekcjami kierują Kierownicy rekomendowani przez Przewodniczącego.

V FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI

34

Rada działa w oparciu o środki przyznane przez władze Uczelni.

35

Finansami Rady kieruje Zarząd.

36

Rada sporządza coroczne sprawozdanie, który przedstawia organom Uczelni oraz członkom na Walnym Zgromadzeniu.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

37

Rozwiązanie Rady może nastąpić:

w trybie uchwały Walnego Zgromadzenia Rady,

na skutek wygaśnięcia działalności,

w drodze uchwały Senatu UZ na wniosek Rektora UZ.

38

Wszelkich zmian w Statucie może dokonać Walne Zgromadzenie Członków Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

39

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru organizacji i kół naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Filter Results Ads

Filter Results Ads

Filter Results Ads